Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

Idretten. Et trygt sted for alle!

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 29. Aug 2017

Politiattest

Av: Jørn Gunnar Skjærvik Publisert: 26.06.2017

Idretten skal være et trygt sted for alle medlemmer. Derfor skal alle med oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest.

Oppgaver som innebærer et ansvar- og /eller et tillitsforhold til mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal kun utføres av skikkede personer. Vi skal forhindre at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse, skal få slike oppdrag.

Idrettslagets styre er ansvarlig for politiattestordningen. Dette innebærer å utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest kan Oppland Idrettskrets kontaktes.

Les mer på NIF sine hjemmesider - her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/Idrettshelga

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 29. Aug 2017

Idrettshelga Innlandet 2017

Av: Jørn Gunnar Skjærvik Publisert: 16.06.2017

En nyvinning du bør reservere tid til allerede nå. Idretten kraftsamler og lager en skikkelig "happening" siste helga i oktober - altså 27. til 29. oktober 2017!

Med kraftsamling menes at mange idretter allerede har bestemt å legge sine egne årvisse arrangement inn i eller inntil Idrettshelga Innlandet 2017, som fotballen, håndballen, ski, svømming, ake/bob/skeleton og olympiatoppen. Og flere kan det bli!

Idrettskretsene i Oppland og Hedmark - sammen med de respektive fylkeskommuner, Sparebank1 Gudbrandsdal og Norsk Tipping - samarbeider om å skape et årsvisst arrangement som skal alternere mellom vår fylker annet hvert år. I 2017 er det altså Lillehammer som er stedet - med base på Scandic Lillehammer Hotel og nærliggende fasiliteter.

Idrettshelga Innlandet 2017 - det som er felles program for alle - har hovedprogram lørdag formiddag kl 09:00-12:30. Spennende, engasjerende og givende forelesere skal gi deg en opplevelse å ta med videre i din idrettshverdag. Marco Elsafadi, Ole Petter Nyhaug, Karina Andersen Aas, Helge Gudmundsen og Tom Tvedt kommer - KOMMER DU?

Hver idrett - altså NFF Indre Østland, NHF Region Innlandet, skikretsene i Oppland og Hedmark, Hedmark Svømmekrets, Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund og Olympiatoppen så langt - har sine egne program ved siden av Idrettshelga Innlandet. Så fort disse er klare så sendes disse ut til målgruppen!

Idrettskretsene har også mange spennende tiltak ved siden av hovedprogrammet. Samling for daglig ledere og sine respektive styreledere, kurs for tilrettelagt aktivitet (paraidrett), paraidrett på is (praktisk øvelse), ung leder kurs og ikke minst det utrolig lærerike seminaret: Hvordan bli best i barne- og ungdomsidrett? Ikke best, men flest mulig lengst mulig!

Vil du melde deg på allerede nå kan du trykke HER.

Og følg gjerne med på FACEBOOKKurs den 7.september

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 16. Aug 2017

Frivillige lag og foreninger inviteres til populært og inspirerende kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen. Portalen har over 1500 tilskudd og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter og å samhandle innad i kommunen. Det er gratis å bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Østre Toten. 

På tilskuddsportalen.no kan lag og foreninger:

• Finne tilskudd å søke på
• Lese siste nyheter om tilskudd 
• Dele informasjon og lære av hverandre 
• Motta viktig informasjon fra kommunen 
• Få et månedlig nyhetsbrev med tips om tilskudd

Per Egil Bakke fra Tilskuddsportalen kommer for å snakke om:

• Generelt om tilskudd og hvordan forvaltere prioriterer
• Tips til bedre søknadsskriving
• Hvordan bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Påmelding sendes til aud.fodstad@ostre-toten.kommune.no 
innen 4. september.

Velkommen!Store annleggsplaner

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 19. Jun 2017

Anleggsplaner i Østre Toten.docx


Idretten er billig for kommunen

Svømmehall

Behovet for et konkurransesvømmebasseng ble spesielt belyst i kommunestyremøtet. Kommunen har en svømmeklubb som på kort tid har fått 250 medlemmer, og ikke har kapasitet til flere. Klubben har meldt inn ønske om et konkurransesvømmebasseng i tilknytning til idrettsparken på Lena, noe som eventuelt må løses med kommunen som byggherre.

Det inngår i kommunestyrets vedtak at innspillet om bygging av svømmehall skal utredes nærmere.

Kommunen legger ned svømmetilbud på Skreia

60 frivillige årsverk

Leder i Østre Toten Idrettsråd, Jon Skoglund, var til stede i møtet. Han kunne vise til at frivilligheten i Østre Toten-representerer 60 årsverk, eller en verdi på omkring 30 millioner kroner årlig.

Totalt foreligger det ferdige spillemiddelsøknader for nye anlegg og vedlikehold av eksisterende anlegg med et totalt investeringsbehov på 76 millioner kroner.

I tillegg kommer innmeldte ønsker om konkurransesvømmehall, idrettshall i Kolbu og et senter for aktiviteten i Friskus IL.

Etterslep på vedlikehold

Av anleggsplanen for idrett og fysisk aktivitet 2018-2024, som onsdag ble enstemmig vedtatt av kommunestyret, er det store søknadsvolumet blant annet et resultat av etterslep med vedlikehold av anlegg. Det antas også at Kulturdepartementets nye momsrefusjonsordning for drift og investeringer bidrar til økningen.

– Kommunen må stille opp

«Etterslep av vedlikehold og behov for andre anlegg gir oss store utfordringer økonomisk i framtiden. Østre Toten kommune har en modell der lagene eier de fleste anleggene. Modellen blir utfordret på grunn av etterslepet av vedlikehold. For å sikre oss at lagene fortsatt er i stand til å bære hovedbyrden over drift og vedlikehold av anlegg, må kommunen vurdere å stille opp med ekstra midler den kommende fireårsperioden. Mange kommuner i Norge gir en tredel støtte til utbygging av idrettsanlegg. Dette vil i så fall utfordre Østre Toten kommune med cirka 25 millioner kroner de neste fire årene», heter det i saksframlegget.

Idretten er billig for kommunen

Svømmehall

Behovet for et konkurransesvømmebasseng ble spesielt belyst i kommunestyremøtet. Kommunen har en svømmeklubb som på kort tid har fått 250 medlemmer, og ikke har kapasitet til flere. Klubben har meldt inn ønske om et konkurransesvømmebasseng i tilknytning til idrettsparken på Lena, noe som eventuelt må løses med kommunen som byggherre.

Det inngår i kommunestyrets vedtak at innspillet om bygging av svømmehall skal utredes nærmere.

Kommunen legger ned svømmetilbud på Skreia

60 frivillige årsverk

Leder i Østre Toten Idrettsråd, Jon Skoglund, var til stede i møtet. Han kunne vise til at frivilligheten i Østre Toten-representerer 60 årsverk, eller en verdi på omkring 30 millioner kroner årlig.Hovedfordelingen av spillemidler

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 30. Mai 2017

Fordeling av spillemidler til idrettsformål (Hovedfordelingen)

Artikkel | Sist oppdatert: 09.05.2017 | Kulturdepartementet

Spilloverskuddet fra Norsk Tipping fordeles slik: Først fordeles 6, 4 prosent til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Den årlige fordelingen til idrettsformål framgår av hovedfordelingen. Avsetningene på hovedfordelingen er i tråd med den statlige idrettspolitikken i Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen.

Hovedfordelingen består for tiden av følgende poster:

Post 1 Idrettsanlegg

Post 2 Nasjonalanlegg/spesielle anlegg

Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid

Post 4 Antidopingarbeid og arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser, fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag, friluftstiltak for barn og ungdom

Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger

Her er en oversikt over hovedfordelingen til idrettsformål fra og med 2000Powered by: Bloc