Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

Tilskudd

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 26. Okt 2017

Søk mesterskapstilskudd

Morten Aasen, GDFylkeskommunen gir tilskudd til investering i anlegg eller utstyr i forbindelse med store idrettsmesterskap. Søknadsfrist er 1. november. 

600 000 kroner til fordeling

Det er i år 600 000 kroner som skal fordeles til anlegg og arrangører av store idrettsmesterskap i Oppland. Primært gjelder ordningen for internasjonale og nasjonale mesterskap, men det kan også søkes om støtte til ressurskrevende krets- eller fylkesmesterskap og større nasjonale eller internasjonale cuper.

Tilskuddet skal benyttes til tiltak eller utstyr som medfører en permanent standardheving av anlegget hvor arrangementet avholdes. Søknaden skal gjelde mesterskap som arrangeres i 2018 eller i november/desember 2017.

Tildeling i 2016

Mange av de store mesterskapene som avholdes i Oppland er med ski på beina, men tildelingen fra 2016 viser også at det er et bredt spekter av idretter i fylket. Totalt 20 arrangementer fikk støtte i fjor, og her er oversikt over tilskuddsmottakerne:

Fordeling av mesterskapstilskudd 2016 (PDF, 194 kB)Idretten. Et trygt sted for alle!

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 29. Aug 2017

Politiattest

Av: Jørn Gunnar Skjærvik Publisert: 26.06.2017

Idretten skal være et trygt sted for alle medlemmer. Derfor skal alle med oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest.

Oppgaver som innebærer et ansvar- og /eller et tillitsforhold til mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal kun utføres av skikkede personer. Vi skal forhindre at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse, skal få slike oppdrag.

Idrettslagets styre er ansvarlig for politiattestordningen. Dette innebærer å utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest kan Oppland Idrettskrets kontaktes.

Les mer på NIF sine hjemmesider - her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/Hovedfordelingen av spillemidler

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 30. Mai 2017

Fordeling av spillemidler til idrettsformål (Hovedfordelingen)

Artikkel | Sist oppdatert: 09.05.2017 | Kulturdepartementet

Spilloverskuddet fra Norsk Tipping fordeles slik: Først fordeles 6, 4 prosent til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Den årlige fordelingen til idrettsformål framgår av hovedfordelingen. Avsetningene på hovedfordelingen er i tråd med den statlige idrettspolitikken i Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen.

Hovedfordelingen består for tiden av følgende poster:

Post 1 Idrettsanlegg

Post 2 Nasjonalanlegg/spesielle anlegg

Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid

Post 4 Antidopingarbeid og arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser, fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag, friluftstiltak for barn og ungdom

Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger

Her er en oversikt over hovedfordelingen til idrettsformål fra og med 2000Spillemiddelfordeling 2017

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 30. Mai 2017

Hei hurra hurra hurra!

Her har vi fått god uttelling på årets spillemiddelsøknadsrunde, til sammen 4,6 millioner!

Dette er ny tildelingsrekord for kommunen.


Sjekk vedlegg!

Vedl. 1 - Spillemiddelfordeling FU sak 2017.xlsx.PDF


Hilsen Kjersti og Per Einar

**************************************************

Med vennlig hilsen | Best regards

Kjersti Krageberg

Kst. kultursjef

Tlf: 992 33 331

kjersti.krageberg@ostre-toten.kommune.no
Fakta om Oppland idrettskrets

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 22. Mai 2017

Oppland Idrettskrets (OIK) er et overordnet organ for all organisert idrett i Oppland. OIK er et kompetansesenter for 398 idrettslag, 26 idrettsråd og 28 regioner/særkretser. OIK`s virksomhet finansieres i hovedsak av tilskudd via NIF og tilskudd fra Oppland Fylkeskommune. Omsetning årlig er på 4,5 mill. kr. Og leders av en organisasjonssjef og 3 medarbeidere.

Frivillig arbeid er viktig. Den frivillige innsatsen i Oppland utgjør i kroner ca. 300 millioner og 900 årsverk. OIK tilbyr kurs på en rekke områder for å gi ledere, trenere, tillitsvalgte og foreldre kompetanse som er viktig for engasjementet i idrettslagene. OIK tilbyr også temakurs etter ønsker og behov. Gode idrettsanlegg er en viktig forutsetning for å skape aktivitet. Derfor ønsker OIK å bistå klubber og lag som skal bygge eller rehablitere egne anlegg. Det finnes en rekke tilskudd og søknadsordninger innen idretten. Spørsmål knyttet til spillemiddelsøknader og tilskuddsordninger svarer vi gjerne på.Powered by: Bloc