Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

Søknad om investeringsmidler

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 22. Jan 2019


Søknad om investeringsmidler til idrettsanlegg i Østre Toten.


Så vel idrettslag/foreninger, idrettsråd og gode krefter i kommunen har vært med på å påvirke politikerne de siste årene til å skape bedre rammevilkår for idretten i vår kommune. Derfor er det svært gledelig at politikerne har fulgt opp sin fireårsplan, og etter noe tautrekking, og for andre året på rad, bevilget 1,5 millioner i investeringsstøtte til idrettsanlegg i vår kommune.


1 million av disse midlene er øremerket Østre Toten idrettspark, som i mange år har hatt et etterslep når det gjelder oppgradering og fornying av idrettsparken. ØTIP står for øvrig foran store investeringsbehov også i fremtiden, og vil nok trenge ytterligere midler i de kommende år for å komme i mål.


Det gledelige ellers er at vi står igjen med et beløp på kr. 500.000,- til fordeling blant gode kandidater i henhold til gitte kriterier som vi kommer til under. For første gang i kommunens historie er idrettsrådet som representant for all idretten på Østre Toten satt til å innhente søknader og foreta den endelige fordelingen. På vegne av våre idrettslag og foreninger ser idrettsrådet på dette som en stor tillitserklæring, og håper selvsagt at vi skal kunne utføre denne oppgaven til alles tilfredstillelse.


Vi ber derfor alle lag/foreninger som har ferdigstilte anlegg i 2018, og spillemiddelsøknader politisk behandlet i KBN-utvalget i november 2018 å sende inn en kortfattet søknad med spesifisering av selve prosjektet og søknadsbeløp innen den 15. februar 2019.


Idrettsrådet tar siktet på å behandle disse søknadene i vårt arbeidsutvalg innen utgangen av februar, og at endelig fordeling vedtas i vårt styremøte den 4.mars. Klubber/foreninger vil deretter få beskjed om det endelige utfall så snart dette er mulig.Med beste hilsener

For styret i Østre Toten idrettsråd

John Grønvold Skoglund

Leder