Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

Frivillighetskonferansen 2019

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 22. Okt 2019

Østre Toten Idrettsråd er med på å arrangere Frivillighetskonferansen 2019 sammen med Østre Toten Kommune og erstatter det vanlige høstseminaret vi har arrangert tidligere.

Tid: Tirsdag 19. november kl 1830-2110.

Sted: Auditoriet under biblioteket på Lena


 

Bli med!!!Tildeling av Lokale Aktivitetsmidler 2019

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 21. Aug 2019

På styremøte i Østre Toten Idrettsråd mandag 19. august ble fordeling av Lokale Aktivitetsmidler for 2019 vedtatt. Ca 950 000 kroner er derfor på vei til klubbene i Østre Toten Kommune.

Lokale aktivitetsmidler går til klubber som har aktiviteter for barn og ungdom i alderen 6-19 år med prioritet på aldersgruppen 13-19. I tillegg støttes klubber med idrettsskoler der fokus er på allidrett.
Folkehelsedager

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 5. Jun 2019

Bli med på Folkehelsedagene i Østre Toten Kommune 10.-18. juni.


Programmet finner du herMuligheter til å søke om støtte

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 3. Jun 2019

Østre Toten Idrettsråd har innestående ca kr 55 000 som er øremerket støtte til aktiviteter i klubbene til arbeid med kompetanseheving i klubben og/eller integrering av utøvere som ikke faller naturlig inn under ordinær idrettsaktivitet.


Idrettsrådet har vedtatt at klubbene kan sende søknad på inntil kr 10 000 pr tiltak der det begrunnes hva pengene skal brukes til og formålet ved initiativet. Idrettsrådet vil deretter gå gjennom/prioritere søknadene og gi tilslag ut ifra den totale søkermassen.


Pengene utbetales i etterkant av gjennomført initiativ ved fremvisning av regnskap/kvitteringer. Tiltakene må være gjennomført og regnskap/kvitteringer innsendt innen 15. desember 2019.


Søknadsfrist er 15. august 2019 og søknad sendes på mail til: plercraa@online.no

Ved spørsmål ta kontakt med: Peter Lerche Raadal på mail (plercraa@online) eller mobil 99 10 73 00Mvh

Peter Lerche Raadal

Leder Østre Toten idrettsråd

99107300
Momskompensasjon 2019

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 27. Mai 2019

Til alle Særkretser/regioner og idrettsråd

Momskompensasjon 2019 

Det er nå åpnet for en ny runde med momskompensasjonssøknader.
 
 Informasjon om ordningen er lagt ut på våre nettsider:
 https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

Alle idrettslag, har allerede mottatt en e-post vedrørende ordningen.

Alle organisasjonsledd, inkludert idrettsråd, regioner/særkretser, særforbund og idrettskretser, skal i år (som tidligere 2 år) søke om momskompensasjon i SportsAdmin. 

Særforbund/idrettskretser/regioner/særkretser/idrettsråd som har brutto driftskostnader på under kr 5 millioner i 2018 behøver ikke å innhente en egen revisorrapport. Særforbund/idrettskretser/regioner/særkretser/idrettsråd som har brutto driftskostnader 2018 på over kr 5 millioner må innhente egen revisorrapport på momskompensasjonssøknaden. Denne malen finner dere også link til inne i SportsAdmin.
 
 Søknadsfrist er 15. august 2019.
 Evt. spørsmål vedrørende momskompensasjonsordningen sendes til moms@idrettsforbundet.no

Endringer 2019:
 NB - Det er utarbeidet en ny forskrift som trår i kraft i år, og det er flere sentrale endringer knyttet til årets søknad:

- Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle organisasjonsledd.

- Endring i beregningsgrunnlag. I 2018 var det 7% på alle kostnader (før avkortning). I 2019 er det 8% av de første 5 millionene, og 6% av alt over dette (før avkortning).

- Utvidelse av fradrag for de som har søknadsgrunnlag over 5 millioner. 1) Alle kostnader i utlandet skal trekkes ut. 2) Kostnader til leie i egen organisasjon skal trekkes ut.

- Tydeligere krav til aksjeselskaper om å dokumentere frivillig innsats. Innføring av egenerklæringsskjema.Veiledning:

https://itinfo.nif.no/images/f/ff/S%C3%B8knad_om_momskompensasjon_i_SportsAdmin.pdf


Med vennlig hilsen

Norges Idrettsforbund


www.idrettsforbundet.no


cid:image001.png@01D1C25C.CB8D7440Kurstilbud – Klubbens styrearbeid i praksis

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 5. Apr 2019

Oppland Idrettskrets arrangerer kurs for alle klubber i Østre Toten Kommune.

Dette bør prioriteres:

Kurset avholdes mandag 6. mai 2019 – slik:

 STED: Auditoriet under bibliotektet på Lena

 TID: kl 18:00-21:00

Påmeldingsfrist er satt til 3. mai 2019


Påmelding via Min Idrett (https://mi.nif.no/ ) ved å:

 Alternativ sende e-post til JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no


Invitasjon i pdf her:

Østre Toten IR - klubbens styrearbeid i praksis
Trafikksikkerhet

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 4. Apr 2019

OPPLAND IDRETTSKRETS UTFORDRER IDRETTSLAGENE I OPPLAND!


På styremøtet i Oppland Idrettskrets 26. mars 2019 ble idrettskretsenes retningslinjer for transportsikkerhet vedtatt. Retningslinjene passer inn på en side – og er lett å kommunisere og bekjentgjøre. Derfor har idrettskretsen allerede overholdt lovnaden om alle tillitsvalgte og ansatte i idrettskretsen kjenner til retningslinjene er gjennomført – og vil påminnes i lang tid framover!

Idrettskretsen vil være et forbilde for idrettslagene i Oppland på dette området, og utfordrer herved alle klubber til å innføre tilsvarende retningslinjer i sin klubb. Og for å skjerpe viljen utlyses det en kampanje med premier!


Tenk igjennom og lag retningslinjer for din klubb

o   Tenk igjennom egen aktivitet

o   Bruk tipsene i vedlegg

Vedta retningslinjene for din klubb i styremøte

o   Informer medlemmene og tillitsvalgte

o   Spre informasjon til foresatte og utøvere

Når retningslinjer er vedtatt, send dem til Oppland Idrettskrets
ved JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no  før utgangen av august måned 2019. 


Da er din klubb – både mer bevisst på trafikksikkerheten og med på trekningen av
 10 vaffeljern som vi håper kommer godt med i klubbdriften.VI SER FRAM TIL DERES TILTAK PÅ TRAFIKKSIKKERHETSOMRÅDET!


Vedlegg:

Retningslinjer for transportsikkerhet Oppland IK

Tips - for retningslinjer trafikksikkert i ditt idrettslagLAM-midler

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 25. Mar 2019

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

hockey4.jpg


Facebook Twitter LinkedIn E-post

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Målsetting med ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Målgrupper

Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år).

Fordeling av LAM 

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF.

Tildelingskriteriene lokalt fastsettes på idrettsrådets årsmøte, med medlemstall og/eller aktivitetstall for barn, ungdom, parautøvere (6-19) og allidrettsdeltakere (6-19) fra samordna rapportering brukes som basisgrunnlag for fordelingen.

Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd

Utbetaling

Kulturdepartementet fastsetter beløpene som er til fordeling basert på innbyggertallet for barn og ungdom i hver kommune. NIF mottar tildelingsbrev i mai hvert år. 

Idrettsråd foretar fordelingen til idrettslagene i sin kommune fra august til november. NIF betaler ut pengene til idrettslagene fortløpende to ganger per måned (10. og 25.) i perioden 25. august til 10. desember. Idrettslagene mottar beløpet i sin helhet i én omgang.Støtteordninger

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 25. Mar 2019

Alle støtteordninger for idrettslag i 2019

frister2019_ntbscanpix.jpg

Av: Geir Owe Fredheim 
Publisert: 24.01.2019

Facebook Twitter LinkedIn E-post

Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag for 2019. I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene landet over. Vi har laget den totale oversikten over hvilke frister som gjelder for 2019.

Litt ekstra innsats kan ofte gjøre stor forskjell for din klubbøkonomi. Spillemidler til utstyr, momskompensasjon for vare- og tjenestemoms, anleggsmoms, skattefradrag for gaver og støtte til allidrett for barn og unge (tidligere idrettsskoler) er eksempler på viktige bidrag for å skape viktig og varig idrettsaktivitet for alle!

- Det er krevende å drifte et idrettslag og vi vet at mange idrettslag har økonomiske utfordringer knyttet til klubbdrift. Derfor er det ekstra viktig at de ansvarlige i idrettslagene følger med på alle de ulike støtte- og tilskuddsordninger som eksisterer, sier breddeidrettssjef Anja Rynning Veum i Norges idrettsforbund.

- Vi vet det til tider kan være krevende å følge med på alle mulighetene som finnes. Derfor har vi laget en oversikt over alle støtteordningene som eksistere, sier Anja Rynning Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund.

Hun oppfordrer nå alle idrettslag til å spre informasjonen i idrettslaget og føre opp de ulike fristene for de ulike støtteordningene, slik at de ikke går dem hus forbi.

Aktuelle støtte- og tilskuddsordninger i 2019

Spillemidler til utstyr kjøpt i 2018 – søknadsfrist 6. februar
Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018. Les mer om retningslinjer, hva som er godkjent utstyr og kontaktpersoner i de ulike særforbundene. 

Skattefradrag for gaver - 20. februar
Informasjon til idrettslag, klubber og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver. Frist for registrering av gaver for 2017 er jan/feb 2018. Ordningen gjelder for idrettslag/klubb og særforbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50. Privatperson eller organisasjon som gir gave til Idrettslag/klubb/ særforbund (mottaker) kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.

Oppstart- og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom.
(tidligere kalt Idrettsskole - Allidrett for barn og ungdom). Søknadsfrist hele året.
Allidrett for barn defineres som allsidig idrettsaktivitet med minst 3 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år. Allidrett for ungdom er allsidige idrettsaktiviteter med minst 2 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år. Alle idrettslag tilsluttet NIF som enten har planer om å opprette Allidrett eller har Allidrettstilbud allerede kan søke om disse midlene. Oppstartstøtten er enten 11.000-16.000 kroner ut i fra antall barn i gruppen. Utviklingsstøtten er på 8500 kroner. 

ExtraStiftelsen - 15. februar
Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.  Søknadsfrist for prosjekter med oppstart høsten 2019 er 15. februar 2019. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

Inkludering i idrettslag  - februar /mars
Målet med tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med innvandrerbakgrunn med særskilt fokus på jenter. Tilskuddsordningen er begrenset til utvalgte kommuner og idrettslag søker til sine respektive idrettsråd, i noen tilfeller idrettskretser. NIF tildeler midler til idrettskretser og idrettsråd i februar/mars. De utvalgte idrettsrådene/idrettskretsene har egne søknadsfrister og søknadskriterier. Se oversikt over hvilke kontaktpersoner som idrettslag kan ta kontakt med.

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg - mars
Frem til 1. mars kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått at det bevilges 185 millioner kroner til dette formålet i 2018. Søknadsfristen er 1. mars og søknaden sendes inn via idrettsanlegg.no.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) - august - desember
Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune, og NIF som foretar utbetalingen direkte til idrettslagene. Idrettsrådene fastsetter egne tildelingskriterier basert på KUDs kriterier og NIFs anbefalinger. Enkelte idrettsråd har søknadsordning for deler av midlene, men de fleste fordeler midler uten at idrettslag trenger å foreta seg annet enn å registrere sine medlemmer i idrettens medlemsystem. I 2018 ble det fordelt 367 millioner kroner til idrettslag. Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd. Utbetalingen fra NIF til idrettslag skjer mellom august og desember 2019.

Momskompensasjon for vare- og tjenester - august
Formålet med ordningen er å kompensere de merkostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. For 2018 ble 377 millioner kroner fordelt på 5521 idrettslag. 

Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2018. Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon. Tallet kan også innrapporteres via Samordnet rapportering som er tilgjengelig fra april 2019.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - desember
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) åpnet i 2016 opp for at idrettslag kan søke om midler for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge som ønsker å delta i idrett. Tilskuddsordningen er primært rettet mot de ca 100.000 barn og unge i Norge som lever i lavinntektsfamilier og vil bli videreført. Søknadsfrist Endelig søknadsfrist blir lagt ut høsten 2019.

Grasrotandelen - hele året
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et idrettslag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping. Du kan velge hvilket lag eller forening som får 7 prosent av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 7 kroner til din grasrotmottaker. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

Idrettsdugnad
Idrettsdugnad SA er stiftet av Norges idrettsforbund og gir flere idrettslag større fortjeneste ved salg av dugnadsartikler ved at man fjerner mellomliggende ledd i salg av artikler.Idrettsdugnad SA et samvirkeforetak som eies kostnadsfritt av de idrettslag som benytter seg av Idrettsdugnads sine tjenester. Idrettsdugnad kan levere produktene ut til alle idrettslag og klubber i Norge. Eventuelt overskudd vil betales tilbake til idrettslagene som deleiere og kunder av samvirket, på grunnlag av deres andel av omsetning med foretaket.

Gode rabattordninger for idrettslag  - hele året
Norges idrettsforbund har for øvrig mange leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for særforbund og idrettslag som er medlemmer av Norges idrettsforbund. Les mer om Idrettsforbundets rabattordninger

Idrettsreiser
Norges idrettsforbund er stolt av å presentere en nettside hvor vi har samlet alle våre reisepartnere på ett sted. Målet er at det skal bli enklere for idrettslag å bestille fly, hotel og bil på vei til konkurranse eller treningssamling. SAS, Scandic og Hertz leverer alt man trenger for å få et godt og profesjonelt reisetilbud til og fra trening, konkurranser, kamper og møter. Alle medlemmer av norsk idrett kan benytte seg av idrettsreiser som tilbyr rabatterte og gode flybilletter, hotelopphold tilpasset idrettslag og leiebil i alle størrelser.NM/LM kortbane på skøyter

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 23. Jan 2019

Kommende arrangementerNM / LM Kortbane

23. mar.–24. mar. · Gjøvik Olympic Cavern Hall · Gjøvik, Norway
Barneidrett

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 22. Jan 2019

Barneidrett

idrettslek7.jpg


Facebook Twitter LinkedIn E-post

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.Søknad om investeringsmidler

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 22. Jan 2019


Søknad om investeringsmidler til idrettsanlegg i Østre Toten.


Så vel idrettslag/foreninger, idrettsråd og gode krefter i kommunen har vært med på å påvirke politikerne de siste årene til å skape bedre rammevilkår for idretten i vår kommune. Derfor er det svært gledelig at politikerne har fulgt opp sin fireårsplan, og etter noe tautrekking, og for andre året på rad, bevilget 1,5 millioner i investeringsstøtte til idrettsanlegg i vår kommune.


1 million av disse midlene er øremerket Østre Toten idrettspark, som i mange år har hatt et etterslep når det gjelder oppgradering og fornying av idrettsparken. ØTIP står for øvrig foran store investeringsbehov også i fremtiden, og vil nok trenge ytterligere midler i de kommende år for å komme i mål.


Det gledelige ellers er at vi står igjen med et beløp på kr. 500.000,- til fordeling blant gode kandidater i henhold til gitte kriterier som vi kommer til under. For første gang i kommunens historie er idrettsrådet som representant for all idretten på Østre Toten satt til å innhente søknader og foreta den endelige fordelingen. På vegne av våre idrettslag og foreninger ser idrettsrådet på dette som en stor tillitserklæring, og håper selvsagt at vi skal kunne utføre denne oppgaven til alles tilfredstillelse.


Vi ber derfor alle lag/foreninger som har ferdigstilte anlegg i 2018, og spillemiddelsøknader politisk behandlet i KBN-utvalget i november 2018 å sende inn en kortfattet søknad med spesifisering av selve prosjektet og søknadsbeløp innen den 15. februar 2019.


Idrettsrådet tar siktet på å behandle disse søknadene i vårt arbeidsutvalg innen utgangen av februar, og at endelig fordeling vedtas i vårt styremøte den 4.mars. Klubber/foreninger vil deretter få beskjed om det endelige utfall så snart dette er mulig.Med beste hilsener

For styret i Østre Toten idrettsråd

John Grønvold Skoglund

LederÅrsmøte i idrettsrådet

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 22. Jan 2019

Årsmøte i Østre Toten Idrettsråd 19.mars  2019


Sted:   ØTS Skisenter Karidalen 

Tid:      18:30 – 2100

Enkel servering


Temaforelesning:

ØTS Skisenter Karidalen – status anlegg og planer fremover

v/Magnus Aass og Peter Lerche Raadal


Agenda:


Sak 1: Åpning og konstituering


Sak 2: Godkjenninger


Sak 3: Idrettsrådets årsberetning


Sak 4: Idrettsrådets regnskap for 2018 og budsjett for 2019


Sak 5: Idrettsrådets handlingsprogram for 2019


Sak 6: Innkomne saker


Sak 7: Valg


Sak 8: Valg av representant til stiftelsesmøte for innlandet idrettskrets 9.november 2019


Sak 9: Utdeling av idrettsrådets hederspris for 2018.Kapp, 15. februar 2019Årsmøte i idrettsrådet

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 22. Jan 2019

Årsmøte i Østre Toten Idrettsråd 19.mars  2019


Sted:   ØTS Skisenter Karidalen 

Tid:      18:30 – 2100

Enkel servering


Temaforelesning:

ØTS Skisenter Karidalen – status anlegg og planer fremover

v/Magnus Aass og Peter Lerche Raadal


Agenda:


Sak 1: Åpning og konstituering


Sak 2: Godkjenninger


Sak 3: Idrettsrådets årsberetning


Sak 4: Idrettsrådets regnskap for 2018 og budsjett for 2019


Sak 5: Idrettsrådets handlingsprogram for 2019


Sak 6: Innkomne saker


Sak 7: Valg


Sak 8: Valg av representant til stiftelsesmøte for innlandet idrettskrets 9.november 2019


Sak 9: Utdeling av idrettsrådets hederspris for 2018.Kapp, 15. februar 2019